خدمات

خدمات شرکت دنیای آرامش به شرح زیر می باشد:

 تغذیه کودک و سالمند در منزل

پرستار سالمند

پرستار سالمند

خدمات داروئی کودک و سالمند در منزل

پرستار کودک

پرستار کودک

 نظافت کودک و سالمند در منزل

پرستار سالمند

پرستار سالمند

موسسه دنیای آرامش